Toán tử trong JavaScript - AGOLA Toán tử trong JavaScript - AGOLA

Một toán tử là gì?

Chúng ta xem biểu thức đơn giản sau: 4 + 5 là bằng 9. Tại đây 4 và 5 là các operands – toán hạng và ‘+’ được gọi là operator – toán tử. JavaScript hỗ trợ các kiểu toán tử sau:

 • Toán tử số học
 • Toán tử so sánh
 • Toán tử logic (hoặc quan hệ)
 • Toán tử gán
 • Toán tử điều kiện

Bây giờ chúng ta xem xét từng toán tử một.

Toán tử số học

JavaScript hỗ trợ các kiểu toán tử số học sau:

Giả sử biến A giữ giá trị 10 và biến B giữ giá trị 20, thì khi đó:

STTToán tử và Miêu tả
1+ (Phép cộng)

Cộng hai toán hạng

Ex: A + B sẽ cho kết quả là 30

2– (Phép trừ)

Trừ toán hạng thứ hai từ toán hạng đầu.

Ex: A – B sẽ cho kết quả là -10

3* (Phép nhân)

Nhân hai toán hạng

Ex: A * B sẽ cho kết quả là 200

4/ (Phép chia)

Chia số chia cho số bị chia

Ex: B / A sẽ cho kết quả là 2

5% (Phép chia lấy phần dư)

Kết quả là phần dư của phép chia.

Ex: B % A sẽ cho kết quả là 0

6++ (Tăng lên 1)

Tăng giá trị integer lên 1

Ex: A++ sẽ cho kết quả là 11

7— (Giảm đi 1)

Giảm một giá trị integer đi một

Ex: A– sẽ cho kết quả là 9

Ghi chú − Toán hạng cộng (+) làm việc với các số cũng như các chuỗi, ví dụ: “a” + 10 sẽ cho kết quả là “a10”.

Ví dụ

Code sau chỉ cách sử dụng các toán tử số học trong JavaScript:

<html>
  <body>
  
    <script type="text/javascript">
     <!--
       var a = 33;
       var b = 10;
       var c = "Test";
       var linebreak = "<br />";
     
       document.write("a + b = ");
       result = a + b;
       document.write(result);
       document.write(linebreak);
     
       document.write("a - b = ");
       result = a - b;
       document.write(result);
       document.write(linebreak);
     
       document.write("a / b = ");
       result = a / b;
       document.write(result);
       document.write(linebreak);
     
       document.write("a % b = ");
       result = a % b;
       document.write(result);
       document.write(linebreak);
     
       document.write("a + b + c = ");
       result = a + b + c;
       document.write(result);
       document.write(linebreak);
     
       a = a++;
       document.write("a++ = ");
       result = a++;
       document.write(result);
       document.write(linebreak);
     
       b = b--;
       document.write("b-- = ");
       result = b--;
       document.write(result);
       document.write(linebreak);
     //-->
    </script>
    
    Set the variables to different values and then try...
  </body>
 </html>

Kết quả:

a + b = 43
a - b = 23
a / b = 3.3
a % b = 3
a + b + c = 43Test
a++ = 33
b-- = 10
Set the variables to different values and then try...

Toán tử so sánh

JavaScript hỗ trợ các toán tử so sanh sau:

Giả sử biến A giữ giá trị 10 và biến B giữ giá trị là 20, thì khi đó:

STTToán tử và Miêu tả
1= = (Phép bằng)

Kiểm tra nếu giá trị của hai toán hạng là cân bằng hoặc không, nếu có, thì điều kiện trở thành true.

Ex: (A == B) là không true.

2!= (Không cân bằng)

Kiểm tra nếu giá trị của hai toán hạng là cân bằng hoặc không, nếu không, thì điều kiện trở thành true.

Ex: (A != B) là true.

3> (Lớn hơn)

Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái là lớn hơn toán hạng phải, nếu có, thì điều kiện trở thành true.

Ex: (A > B) là không true.

4< (Nhỏ hơn)

Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái là nhỏ hơn toán hạng phải, nếu có, thì điều kiện trở thành true.

Ex: (A < B) là true.

5>= (Lớn hơn hoặc bằng)

Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái là lớn hơn hoặc bằng toán hạng phải, nếu có, thì điều kiện trở thành true.

Ex: (A >= B) là không true.

6<= (Nhỏ hơn hoặc bằng)

Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái là nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng phải, nếu có, thì điều kiện trở thành true.

Ex: (A <= B) là true.

Ví dụ

Code sau chỉ cách sử dụng các toán tử so sánh trong JavaScript:

<html> <body> <script type="text/javascript"> <!-- var a = 10; var b = 20; var linebreak = "<br />"; document.write("(a == b) => "); result = (a == b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a < b) => "); result = (a < b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a > b) => "); result = (a > b); document.write(result); document.write(linebreak);  document.write("(a != b) => "); result = (a != b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a >= b) => "); result = (a >= b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a <= b) => "); result = (a <= b); document.write(result); document.write(linebreak); //--> </script> Set the variables to different values and different operators and then try... </body> </html>

Kết quả:

(a == b) => false
(a < b) => true
(a > b) => false
(a != b) => true
(a >= b) => false
a <= b) => true
Set the variables to different values and different operators and then try...

Toán tử logic

JavaScript hỗ trợ các toán tử logic sau:

Giả sử biến A giữ giá trị 10 và biến B giữ giá trị 20, thì khi đó:

STTToán tử và Miêu tả
1&& (Phép AND logic)

Nếu cả hai toán hạng là khác không, thì điều kiện trở thành true.

Ex: (A && B) là true.

2|| (Phép OR logic)

Nếu 1 trong hai toán hạng là khác không, thì điều kiện trở thành true.

Ex: (A || B) là true.

3! (Phép NOT logic)

Đảo ngược trạng thái của toán hạng. Nếu một điều kiện là true, thì toán tử OR này sẽ làm nó false.

Ex: ! (A && B) là false.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau chỉ cách sử dụng các toán tử logic trong JavaScript:

<html> <body> <script type="text/javascript"> <!-- var a = true; var b = false; var linebreak = "<br />"; document.write("(a && b) => "); result = (a && b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a || b) => "); result = (a || b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("!(a && b) => "); result = (!(a && b)); document.write(result); document.write(linebreak); //--> </script> <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p> </body> </html>

Kết quả:

(a && b) => false
(a || b) => true
!(a && b) => true
Set the variables to different values and different operators and then try...

Toán tử thao tác bit (bitwise)

JavaScript hỗ trợ các toán tử thao tác bit sau:

Giả sử biến A giữ giá trị 2 và biến B giữ giá trị 3, thì khi đó:

STTToán tử và Miêu tả
1& (Phép AND bit)

Nó thực hiện một phép toán AND logic trên mỗi bit của các tham số integer của nó.

Ex: (A & B) là 2.

2| (Phép OR bit)

Nó thực hiện một phép toán OR logic trên mỗi bit của các tham số integer của nó.

Ex: (A | B) là 3.

3^ (Phép XOR bit)

Nó thực hiện một phép toán OR loại trừ logic trên mỗi bit của các tham số integer của nó. Phép hoặc loại trừ nghĩa là hoặc toán hạng 1 là đúng hoặc toán hạng 2 là đúng, nhưng không phải cả hai.

Ex: (A ^ B) là 1.

4~ (Phép phủ định bit)

Nó là toán tử một ngôi và thực hiện đảo ngược tất cả các bit trong toán hạng đó.

Ex: (~B) là -4.

5<< (Phép dịch trái)

Nó di chuyển tất cả các bit trong toán hạng đầu tiên sang trái với số vị trí được xác định trong toán hạng thứ hai. Các bit mới được làm đầy bởi số 0. Chuyển dịch một giá trị sang trái một vị trí tương đương với nhân nó với 2, chuyển dịch 2 vị trí tương đương với nhân với 4, và cứ như vậy.

Ex: (A << 1) là 4.

6>> (Phép dịch phải)

Toán tử dịch phải nhị phân. Giá trị của toán hạng trái được di chuyển sang phải bởi số các bit được xác định bởi toán hạng phải.

Ex: (A >> 1) là 1.

7>>> (Phép dịch phải với Zero)

Toán tử này khá giống với toán tử >>, ngoại trừ ở chỗ các bit được dịch chuyển sang trái luôn luôn là số 0.

Ex: (A >>> 1) là 1.

Ví dụ

Bạn thử đoạn code sau về các toán tử thao tác Bit trong JavaScript:

<html> <body> <script type="text/javascript"> <!-- var a = 2; // Bit presentation 10 var b = 3; // Bit presentation 11 var linebreak = "<br />"; document.write("(a & b) => "); result = (a & b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a | b) => "); result = (a | b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a ^ b) => "); result = (a ^ b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(~b) => "); result = (~b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a << b) => "); result = (a << b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("(a >> b) => "); result = (a >> b); document.write(result); document.write(linebreak); //--> </script> <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p> </body> </html>

Kết quả:

(a & b) => 2
(a | b) => 3
(a ^ b) => 1
(~b) => -4
(a << b) => 16
(a >> b) => 0
Set the variables to different values and different operators and then try...

Toán tử gán

JavaScript hỗ trợ các toán tử gán sau:

STTToán tử và Miêu tả
1= (Phép gán đơn giản )

Gán các giá trị từ toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái

Ex: C = A + B sẽ gán giá trị của A + B vào trong C

2+= (Phép cộng và gán)

Nó cộng giá trị toán hạng phải với toán hạng trái và gán kết quả cho toán hạng trái

Ex: C += A tương đương với C = C + A

3−= (Phép trừ và gán)

Nó trừ toán hạng phải từ toán hạng trái và gán kết quả cho toán hạng trái

Ex: C -= A tương đương với C = C – A

4*= (Phép nhân và gán)

Nó nhân toán hạng phải với toán hạng trái và gán kết quả cho toán hạng trái

Ex: C *= A tương đương với C = C * A

5/= (Phép chia và gán)

Nó chia toán hạng trái cho toán hạng phải và gán kết quả cho toán hạng trái

Ex: C /= A tương đương với C = C / A

6%= (Phép chia lấy phần dư và gán)

Chia lấy phần dư toán hạng trái cho toán hạng phải và gán kết quả là phần dư cho toán hạng trái

Ex: C %= A tương đương với C = C % A

Ghi chú − Cùng theo mạch phát triển logic cho các toán tử thao tác Bit, vì thế chúng ta sẽ có các toán tử sau: <<=, >>=, >>=, &=, |= và ^=.

Ví dụ

Ví dụ dưới đây về sử dụng các toán tử thao tác Bit trong JavaScript:

<html> <body> <script type="text/javascript"> <!-- var a = 33; var b = 10; var linebreak = "<br />"; document.write("Value of a => (a = b) => "); result = (a = b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("Value of a => (a += b) => "); result = (a += b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("Value of a => (a -= b) => "); result = (a -= b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("Value of a => (a *= b) => "); result = (a *= b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("Value of a => (a /= b) => "); result = (a /= b); document.write(result); document.write(linebreak); document.write("Value of a => (a %= b) => "); result = (a %= b); document.write(result); document.write(linebreak); //--> </script> <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p> </body> </html>

Kết quả:

Value of a => (a = b) => 10
Value of a => (a += b) => 20
Value of a => (a -= b) => 10
Value of a => (a *= b) => 100
Value of a => (a /= b) => 10
Value of a => (a %= b) => 0
Set the variables to different values and different operators and then try...

Toán tử hỗn hợp

Sau đây, chúng ta sẽ bàn luận hai toán tử mà khá hữu ích trong JavaScript: Toán tử điều kiện (? 🙂 và toán tử typeof.

Toán tử điều kiện (? 🙂

Toán tử điều kiện đầu tiên tính toán một biểu thức để xem nó là true hoặc false và sau đó thực thi một trong hai lệnh đã cung cấp phụ thuộc vào kết quả của sự tính toán.

? : (Điều kiện ): Nếu điều kiện là true ? Thì giá trị X : Nếu không thì giá trị Y.

Ví dụ

Bạn thử đoạn code sau để hiểu cách toán tử điều kiện làm việc trong JavaScript:

<html> <body> <script type="text/javascript"> <!-- var a = 10; var b = 20; var linebreak = "<br />"; document.write ("((a > b) ? 100 : 200) => "); result = (a > b) ? 100 : 200; document.write(result); document.write(linebreak); document.write ("((a < b) ? 100 : 200) => "); result = (a < b) ? 100 : 200; document.write(result); document.write(linebreak); //--> </script> <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p> </body> </html>

Kết quả:

((a > b) ? 100 : 200) => 200
((a < b) ? 100 : 200) => 100
Set the variables to different values and different operators and then try...

Toán tử typeof

Toán tử typeof là một toán tử một ngôi mà được đặt trước toán hạng đơn của nó, mà có thể là bất cứ kiểu nào. Giá trị của nó là một chuỗi chỉ dẫn kiểu dữ liệu của toán hạng.

Toán tử typeof ước lượng “number”, “string”, hoặc “boolean” nếu toán hạng của nó là giá trị số, chuỗi, hoặc logic và trả về kết quả là true hoặc false trên sự ước lượng.

Dưới đây là danh sách các giá trị trả về cho toán tử typeof.

KiểuChuỗi trả về bởi toán tử typeof
Number“number”
String“string”
Boolean“boolean”
Object“object”
Hàm“function”
Undefined“undefined”
Null“object”

Ví dụ

Đoạn code sau chỉ cách sử dụng toán tử typeof.

<html> <body> <script type="text/javascript"> <!-- var a = 10; var b = "String"; var linebreak = "<br />"; result = (typeof b == "string" ? "B is String" : "B is Numeric"); document.write("Result => "); document.write(result); document.write(linebreak); result = (typeof a == "string" ? "A is String" : "A is Numeric"); document.write("Result => "); document.write(result); document.write(linebreak); //--> </script> <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p> </body> </html>

Kết quả:

Result => B is String
Result => A is Numeric
Set the variables to different values and different operators and then try...

The


  => => Việc mua tài khoản đã cắn tiền về add lại thẻ thanh toán theo nguyên tắc lập trình nó không khác gì 1 tài khoản mới tạo ra bởi vậy tự tạo ra tài khoản Google ads đã căn tiền mảng khác rồi không phải remove thông tin thanh toán mà cứ thế để cài quảng cáo mảng VPCS sẽ giúp bạn có tỉ lệ sống cao hơn việc đi mua tài khoản Google ads có chi tiêu về add thẻ lại!    

=> => Tất cả các dịch vụ của tôi được bán thông hỗ trợ online teamview hoặc Ultral View qua máy tính các bạn - hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của các bạn bởi vậy cần chuẩn bị máy tính ngon và các vấn đề câu hỏi liên quan trước khi quyết định mua sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp ! Các sản phẩm trên 500 triệu được gặp mặt trao đổi thương lượng nếu là tổ chức công ty !    

=> => Tôi cung cấp khá đầy đủ các thông cho các bạn bởi vậy bớt hỏi những câu hỏi linh tinh như bán thì giao dịch như nào hay anh ở đâu em tới ! Nếu là 1 thằng không có kiến thức để làm thì sẽ không có những sườn thông tin nội dung đăng tải như trên để bán được cho tụi trong nghề đâu nhé !  

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 • Sản phẩm dịch vụ của tối bán ra rất nhiều tiền bởi vậy ướm trong túi có tiền rồi thì hãy PM còn không thì đừng nên PM ! Nếu ở Việt Nam bạn tìm ra được 1 ai đó có trình độ chuyên môn đủ Level bật lại tôi tôi sẵn sàng tặng bạn 20 triệu tiền uống cafe ! Ở Việt Nam không thằng nào đủ tư cách nói chuyện với tôi ở dạng bậc thầy và tôi cũng không nhận làm thầy của ai tôi bán thủ thuật và kiến thức do tôi tự làm mà có nên bởi vậy bớt hỏi anh học ở đâu vậy...vì việt nam mảng này không ai đủ tư cách nói chuyện tới tôi dưới mọi góc độc bao gồm cả mấy thằng Hacker hay dạy học la hét trên mạng
 • Kiến thức của tôi không học bất kỳ của thằng lồn nào trên mạng nên thằng lồn nào dạy học thích nổ là thầy tao hay có động thái thích phá tao tao tiếp chiêu nếu chúng may có đủ level phá tao thì hãy thể hiện tài năng bao gồm cả hacker
 • Để thanh lọc Partner và Invoice giúp các nhà quảng cáo đi đúng hướng đỡ ngu dốt hơn trong việc muốn chạy lách mà cứ đi kiếm chân lý cuộc đời về tài khoản - tôi quyết tâm không hỗ trợ và xử lý các thành phần liên quan đến 2 đối tượng này ! Nếu thằng Partner nào cho nhân viên hỏi dịch vụ hãy lưu ý đừng để tao điên tao sẽ thanh lọc đừng hỏi vì sao nhé ! Hãy im mà sống lên tiếng toi đó mấy bé
  1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
  2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

   https://www.facebook.com/groups/314513929300715

  3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

   https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

  4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
  5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
  6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
  7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
  8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
  9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
  10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
  11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
  12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
  13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
  14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
  15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
  16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
  17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
  18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
  19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
  20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
  21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
  22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
  23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
  24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
  25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
  26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
  27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
  28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm


  29. Ngoài ra tôi có cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ riêng cho kỹ thuật Viên của Google và Facebook mảng Support kỹ thuật ! Nếu bạn là nhân viên của Google muốn lên chức hay vượt qua các kỳ thi xát hạch của Google để tăng chức hãy liên hệ tôi !  Lựa chọn mua cách làm hay mua hoặc thuê tài khoản thì hợp lý


  1. Việc mua hay thuê tài khoản quảng cáo để hi vọng giúp bạn chạy được quảng cáo được ưu tiên hơn là không có còn việc bạn muốn sử dụng 1 loại tài khoản được quản lý bởi Agency thì tôi sẽ cung cấp cho bạn các dạng tài khoản có đầy Profile chứng mình tôi là Agency thực sự cho doanh nghiệp các bạn
  2. Làm việc với Agency tài khoản được cấp ra bởi Agency chỉ có giá trị với các đối tác lớn để xuất hóa đơn và hợp thức hóa thuế đầu vào đầu ra cho các nhãn hàng tổ chức truyền thông và các khiếu nại cũng như giải quyết hỗ trợ chạy quảng cáo sẽ được triển khai một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn dưới dạng nhà thầu quảng cáo
  3. Làm việc được các dạng tài khoản được cung cấp bởi Agency chỉ có giá trị là Agency khi có hợp đồng văn bản hoặc giấy tờ chuyển tiền thanh toán với Google, Facebook thông qua séc hoặc thông qua một hình thức thanh toán được trao đổi trước đó giữa Facebook và Google
  4. Làm việc được với Agency thường áp dụng cho các thị trường lớn có dung lượng tiêu tiền lớn và các đối tác lớn
  5. Đi thuê tài khoản mà chịu mức thuê 5-10% rồi chưa kịp lời tài khoản lại die lỗ vẫn hoàn lỗ rồi không có lối thoát vẫn hoàn không có lối thoát => trắng tay khi 2 bên chia tay nhau nhận lại kết cục suy diễn vẫn chưa kiếm được bên nào uy tín để thuế vì vẫn thấy đối thủ hay người nào đó đang chạy được mình thì mãi vẫn loay hoay chết lên chết xuống

  X
  Call Now Button