Giới thiệu tính năng mới trong ES11 - AGOLA Giới thiệu tính năng mới trong ES11 - AGOLA
6 / 100

ES11 hay còn gọi là ES2020, là phiên bản kế tiép của ES10 và phát hành theo từng năm nên nó được public vào năm 2020. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những tính năng mới nhất cảu ES11 nhé.

Lưu ý: Những ví dụ dưới đây được test trên Google Chrome từ phiên bản 79 trở lên nhé.

 

1. Private Class Variables

Trong lập trình hướng đối tượng thì mỗi thuộc tính của lớp sẽ có ba trạng thái thông dụng, đó là privatepublic và protected. Nhưng vì JS là ngôn ngữ cấp thấp nên nó không hỗ trợ vấn đề này.

Tuy nhiên với ES11 thì đã khác, bạn có thể tạo ra thuộc tính private cho một lớp bất kì bằng cách đặt ký tự thăng (#) đằng trước tên biến.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
class Person {
  #born = 1980
  age() { console.log(2020 - this.#born) }
}
const person1 = new Person()
person1.age() // 40
console.log(person1.#born)
//Uncaught SyntaxError: Private field '#born' must be declared in an    
//enclosing class

2. Promise.allSettled

Promises được giới thiệu từ ES6, và nó hỗ trợ hai loại promise combinators, đó là hai phương thức tĩnh Promise.all và Promise.race. Nhưng với ES11 thì bạn có thêm phương thức Promise.allSettled.

Nếu Promise.all và Promise.race sẽ dừng lại nếu có bất kì một promise nào bị rejected thì Promise.allSettled thì khác, nó sẽ chạy tất cả các Promise mặc dù có các promise trước bị reject.

Với Promise.allSettled chúng ta có thể tạo một promise mới và nó chỉ quay trở lại khi tất cả các promise truyền vào hoàn thành. Vì vậy nó sẽ cho phép chúng ta truy cập vào dữ liệu của tất cả các promise.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
const promiseOne = new Promise((resolve, reject) => 
                       setTimeout(resolve, 3000));
const promiseTwo = new Promise((resolve, reject) =>
                       setTimeout(reject, 3000));
Promise.allSettled([promiseOne, promiseTwo]).then(data => console.log(data));
//(2) [{…}, {…}]
    //0: {status: "fulfilled", value: undefined}
    //1: {status: "rejected", reason: undefined}

Bạn có thể thấy, biến data lưu thông tin dữ liệu của cả hai promise.

3. String.prototype.matchAll

Một bổ sung mới cho việc xử lý biểu thức chính quy (Regular Expression). Phương thức match chỉ trả về một kết quả và khong có áp dụng Capture Group, còn matchAll thì có. Bạn có thể xem hai ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Sử dụng match:

1
2
3
4
5
6
7
const regexp = /g(ro)(up(d?))/g;
const groups = 'group1group2group3';
groups.match(regexp);
//(3) ["group1", "group2", "group3"]
//0: "group1"
//1: "group2"
//2: "group3"

Sử dụng matchAll:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
const regexp = /g(ro)(up(d?))/g;
const someString = 'group1group2group3';
const array = [...someString.matchAll(regexp)];
array
//(3) [Array(4), Array(4), Array(4)]
//0: (4) ["group1", "ro", "up1", "1", index: 0, input: //"group1group2group3", groups: undefined]
//1: (4) ["group2", "ro", "up2", "2", index: 6, input: //"group1group2group3", groups: undefined]
//2: (4) ["group3", "ro", "up3", "3", index: 12, input: //"group1group2group3", groups: undefined]
//length: 3

4. Toán tử kiểm tra tồn tại trong Object và Array

Trước đây việc truy cập vào các key của object sẽ bị lỗi nếu key đó không tồn tại, hoặc cách tốt hơn là trước khi truy cập phải kiểm tra key đó có tồn tại hay khong. Nhưng với ES11 thì bạn có thể xử lý đơn giản bằng toán tử ?.

Hãy cùng xem một ví dụ đơn giản dưới đây.

1
2
3
4
5
let car = {
  engine : {
    consumption: 10
  }
}

Để truy cập đến phần tử consumption thì ta sẽ dùng dấu chấm để trỏ đến hai lần như sau:

1
let consumption = car.engine.consumption

Nhưng chuyện gì xảy ra nếu thuộc tính engine không tồn tại? Nếu lấy thì sẽ bị lỗi ngay như ví dụ dưới đây.

1
2
3
let car = {
}
car.engine.consumption; // => Lỗi

Hoặc sử dụng toán tử ba ngôi là ok:

1
let consumption = car.engine ? car.engine.consumption : undefined

Hoặc có thể kiểm tra bằng lệnh if else:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
let car = {
}
//Check if exists
let consumption;
if(car.engine && car.engine.consumption){
  let consumption = cat.engine.consumption
}else{
  let consumption = undefined
}

Với ES2020 thì bạn có thể xử lý đơn giản bằng một đoạn code như sau:

1
2
3
4
5
let car = {
}
let consumption = car.engine?.consumption
console.log(consumption);
//undefined

Thậm chí có thể dùng nhiều lần:

1
2
3
let car = null;
let consumption = car?.engine?.consumption
console.log(consumption);

Và sử dụng với array:

1
2
//first element.
let car1 = array?.[1];

5. Dynamic Import

Đây là cách import thư viện một cách linh hoạt, ta có thể import một thư viện ở bất kì đâu trong đoạn code, nó giống như hàm include trong PHP.

Giả sử ta có module như sau:

greetingsModule.js
1
export hello () => console.log("Hello World!");

Và đây là đoạn code chúng ta import thư viện này tĩnh (static import).

main.js
1
2
3
import * as greet from './ greetingsModule.js’;
greet.hello();
//Hello World!

Cú pháp static import này chúng ta chỉ có thể sử dụng ở vị trí top trên cùng của file.

Nhưng với dynamic import thì khác, bạn có thể load ở đâu cũng được.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
...
if( 1 === 1){
import(’./greetingsModule.js’).then( (greet) => {
             greet.hello();
            // Hello World!
         });
}
...

Hoặc sử dụng trong async/await.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
...
async function load() {
    let greet = await import(’./greetingsModule.js’);
    greet.hello();
    // Hello!
  }
...

6. BigInt

BigInt là một đối tượng built-in object mới được ra mắt trong ES11, dùng để biểu diễn các số nguyên lớn hơn 2 ^ (53) –1. Trong Javascript có đối tượng Number rồi, nhưng nó bị giới hạn trong phạm vi quá hẹp, vì vậy BigInt ra đời nhằm giải quyết vấn đề này.

Hãy xem giới hạn giá trị của Number:

1
2
3
4
5
6
7
console.log(Number.MAX_SAFE_INTEGER);
//9007199254740991
const max = Number.MAX_SAFE_INTEGER;
console.log(max +1);
//9007199254740992  -> Correct value!
console.log(max +10);
//9007199254741000  -> Incorrect value! (1001)

Ở ví dụ thứ 3 dữ liệu quá lớn, vì vậy ta có thể giải quyết bằng cách sử dụng BigInt để thay thế.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
const myBigNumber = 9007199254740991n;
console.log(myBigNumber +1n);
//9007199254740992n  -> Correct value!
console.log(myBigNumber +10n);
//9007199254741001n  -> Correct value!
//Note:
console.log(myBigNumber +10);
//Error: you cannot mix BigInt and other types, use explicit //conversions.
//Correct way: You have to add the letter 'n' on the end of the //number

Trên là một vài tính năng mới trong ES11 mà bạn nên biết. Kể từ ES7 trở đi thì những cập nhật chỉ mang tính bổ sung nhỏ, khác hoàn toàn với ES6 nên rất dễ dàng trong việc nâng cập kiến thức.
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
 2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Call Now Button
X