Hướng dẫn code game bằng Python cho người mới bắt đầu - AGOLA Hướng dẫn code game bằng Python cho người mới bắt đầu - AGOLA
18 / 100

Bước 1: Cài đặt Pygame

Điều đầu tiên bạn cần làm đó là cài đặt thư viện Pygame lên máy tính của mình. Bạn có thể truy cập pygame.org/download.shtml để tải về và cài đặt phiên bản Pygame phù hợp với phiên bản Python trên máy của mình.

Bước 2: Tạo màn hình game

Để tạo màn hình cho game “Rắn săn mồi” bằng thư viện Pygame, bạn cần sử dụng hàm display.set_mode(). Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải sử dụng hàm init() và quit() để khởi tạo và hủy khởi tạo mọi thứ ở đầu và cuối chương trình. Hàm update() được sử dụng để cập nhật bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên màn hình.

flip() là một hàm khác có cách hoạt động tương tự hàm update(). Khác biệt nằm ở chỗ hàm update() chỉ cập nhật những thay đổi được thực hiện trong khi đó hàm flip() sẽ làm lại toàn bộ màn hình.

Dưới đây là đoạn code mẫu:

import pygame
pygame.init()
dis=pygame.display.set_mode((400,300))
pygame.display.update()
pygame.quit()
quit()

Tuy nhiên, màn hình này sẽ đóng lại ngay lập tức. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần tạo ra vòng lặp cho game bằng cách dùng while trước khi thực sự thoát game.

Code mẫu:

import pygame
pygame.init()
dis=pygame.display.set_mode((400,300))
pygame.display.update()
pygame.display.set_caption('Snake game by Edureka')
game_over=False
while not game_over:
  for event in pygame.event.get():
    print(event)  #in ra tất cả các hành động xuất hiện trên màn hình
 
pygame.quit()
quit()

Khi bạn chạy đoạn code này, bạn sẽ thấy màn hình giống như ở trên nhưng nó không đóng lại. Với việc có thêm hàm event.get(), màn hình sẽ trả về tất cả các hành động xuất hiện trên nó. Bạn còn có thể đặt tiêu đề cho màn hình bằng cách sử dụng hàm display.set_caption().

Bây giờ, bạn đã có màn hình cho game “Rắn săn mồi” của mình nhưng khi nhấp vào nút đóng (dấu X), màn hình không đóng lại. Lý do là vì bạn chưa thiết lập màn hình phải đóng khi bạn nhấn nút đóng. Để làm điều này, Pygame cung cấp cho bạn một lệnh có tên QUIT và bạn có thể sử dụng nó như sau:

import pygame
pygame.init()
dis=pygame.display.set_mode((400,300))
pygame.display.update()
pygame.display.set_caption('Snake game by Edureka')
game_over=False
while not game_over:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type==pygame.QUIT:
      game_over=True
 
pygame.quit()
quit()

Bây giờ màn hình đã được thiết lập xong. Phần tiếp theo là tạo ra con rắn.

Bước 3: Tạo ra con rắn

Để tạo con rắn, trước tiên bạn cần xác định một vài biến màu cho rắn, con mồi, màn hình… Bảng màu được sử dụng trong Pygame là RGB (Red Green Blue). Trong trường hợp này, nếu thiết lập là 0 hết cho RGB thì bạn sẽ nhận được màu đen, còn đặt 255 cho tất cả thì bạn nhận được màu trắng.

Thực tế, con rắn của chúng ta là một hình chữ nhật. Để vẽ hình chữ nhật trong Pygame, bạn cần sử dụng hàm draw.rect() và nhập và kích thước, màu sắc.

Code mẫu:

import pygame
pygame.init()
dis=pygame.display.set_mode((400,300))
 
pygame.display.set_caption('Snake game by Edureka')
 
blue=(0,0,255)
red=(255,0,0)
 
game_over=False
while not game_over:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type==pygame.QUIT:
      game_over=True
  pygame.draw.rect(dis,blue,[200,150,10,10])
  pygame.display.update()
pygame.quit()
quit()

Kết quả khi chạy code mẫu:

Con rắn đã được thiết lập xong
Con rắn đã được thiết lập xong

Như bạn thấy, con rắn màu xanh da trời đã xuất hiện trên màn hình. Bước tiếp theo là tạo ra chuyển động cho con rắn.

Bước 4: Tạo chuyển động cho con rắn

Để di chuyển con rắn, bạn cần tạo ra các sự kiện trong class KEYDOWN của Pygame. Các sự kiện được sử dụng ở đây là K_UP, K_DOWN, K_LEFT và K_RIGHT, tương ứng với di chuyển lên, xuống, trái và phải của con rắn. Từ bước này, màn hình game cũng sẽ được thay đổi từ màu đen mặc định sang màu trắng bằng cách sử dụng hàm fill(). Từ bước này, con rắn cũng được chuyển sang màu đen và màn hình game cũng lớn gấp đôi.

Bạn cũng cần tạo ra hai biến mới là x1_change và y1_change để chứa các giá trị được cập nhật của tọa độ x và y. Code mẫu cho tới phần này như sau:

import pygame
 
pygame.init()
 
white = (255, 255, 255)
black = (0, 0, 0)
red = (255, 0, 0)
 
dis = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
game_over = False
 
x1 = 300
y1 = 300
 
x1_change = 0    
y1_change = 0
 
clock = pygame.time.Clock()
 
while not game_over:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      game_over = True
    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_LEFT:
        x1_change = -10
        y1_change = 0
      elif event.key == pygame.K_RIGHT:
        x1_change = 10
        y1_change = 0
      elif event.key == pygame.K_UP:
        y1_change = -10
        x1_change = 0
      elif event.key == pygame.K_DOWN:
        y1_change = 10
        x1_change = 0
 
  x1 += x1_change
  y1 += y1_change
  dis.fill(white)
  pygame.draw.rect(dis, black, [x1, y1, 10, 10])
 
  pygame.display.update()
 
  clock.tick(30)
 
pygame.quit()
quit()

Kết quả khi chạy chương trình:

Đây là con rắn sau khi được gán chuyển động theo điều khiển bàn phím
Đây là con rắn sau khi được gán chuyển động theo điều khiển bàn phím

Bước 5: Tạo giới cơ chế Game Over khi con rắn đâm vào rìa màn hình

Trong game rắn săn mồi, người chơi sẽ thua nếu điều khiển rắn đâm vào rìa màn hình. Để làm được điều đó, bạn thêm một lệnh if để xác định giới hạn cho tọa độ x và y sao cho nó nhỏ hơn hoặc bằng với màn hình. Bạn cũng không nên sử dụng các hardcode mà thay bằng các biến để có thể dễ dàng sửa đổi sau này nếu cần.

Code mẫu như sau:

import pygame
import time
pygame.init()
 
white = (255, 255, 255)
black = (0, 0, 0)
red = (255, 0, 0)
 
dis_width = 800
dis_height = 600
dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_width))
pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
game_over = False
 
x1 = dis_width/2
y1 = dis_height/2
 
snake_block=10
 
x1_change = 0
y1_change = 0
 
clock = pygame.time.Clock()
snake_speed=30
 
font_style = pygame.font.SysFont(None, 50)
 
def message(msg,color):
  mesg = font_style.render(msg, True, color)
  dis.blit(mesg, [dis_width/2, dis_height/2])
 
while not game_over:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      game_over = True
    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_LEFT:
        x1_change = -snake_block
        y1_change = 0
      elif event.key == pygame.K_RIGHT:
        x1_change = snake_block
        y1_change = 0
      elif event.key == pygame.K_UP:
        y1_change = -snake_block
        x1_change = 0
      elif event.key == pygame.K_DOWN:
        y1_change = snake_block
        x1_change = 0
 
  if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
    game_over = True
 
  x1 += x1_change
  y1 += y1_change
  dis.fill(white)
  pygame.draw.rect(dis, black, [x1, y1, snake_block, snake_block])
 
  pygame.display.update()
 
  clock.tick(snake_speed)
 
message("You lost",red)
pygame.display.update()
time.sleep(2)
 
pygame.quit()
quit()

Còn đây là kết quả khi chạy chương trình và cho rắn đâm đầu vào rìa màn hình:

Bạn sẽ thua nếu điều khiển rắn đâm đầu vào màn hình
Bạn sẽ thua nếu điều khiển rắn đâm đầu vào màn hình

Bước 6: Thêm con mồi

Tại bước này, bạn thêm con mồi cho con rắn và khi con rắn đi qua mồi, một thông báo “Yummy!!” sẽ hiện ra. Game cũng được điều chỉnh một chút ở code mẫu để thêm tùy chọn cho phép thoát hoặc chơi lại sau khi bị thua. Ban đầu, con mồi được thiết lập là màu xanh da trời.

Code mẫu:

import pygame
import time
import random
 
pygame.init()
 
white = (255, 255, 255)
black = (0, 0, 0)
red = (255, 0, 0)
blue = (0, 0, 255)
 
dis_width = 800
dis_height = 600
 
dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_height))
pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
clock = pygame.time.Clock()
 
snake_block = 10
snake_speed = 30
 
font_style = pygame.font.SysFont(None, 30)
 
 
def message(msg, color):
  mesg = font_style.render(msg, True, color)
  dis.blit(mesg, [dis_width/3, dis_height/3])
 
 
def gameLoop(): # creating a function
  game_over = False
  game_close = False
 
  x1 = dis_width / 2
  y1 = dis_height / 2
 
  x1_change = 0
  y1_change = 0
 
  foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
  foody = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
 
  while not game_over:
 
    while game_close == True:
      dis.fill(white)
      message("You Lost! Press Q-Quit or C-Play Again", red)
      pygame.display.update()
 
      for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
          if event.key == pygame.K_q:
            game_over = True
            game_close = False
          if event.key == pygame.K_c:
            gameLoop()
 
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        game_over = True
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_LEFT:
          x1_change = -snake_block
          y1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_RIGHT:
          x1_change = snake_block
          y1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_UP:
          y1_change = -snake_block
          x1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_DOWN:
          y1_change = snake_block
          x1_change = 0
 
    if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
      game_close = True
 
    x1 += x1_change
    y1 += y1_change
    dis.fill(white)
    pygame.draw.rect(dis, blue, [foodx, foody, snake_block, snake_block])
    pygame.draw.rect(dis, black, [x1, y1, snake_block, snake_block])
    pygame.display.update()
 
    if x1 == foodx and y1 == foody:
      print("Yummy!!")
    clock.tick(snake_speed)
 
  pygame.quit()
  quit()
 
 
gameLoop()

Đây là kết quả của bước này:

Con mồi màu xanh da trời đã được thêm vào
Con mồi màu xanh da trời đã được thêm vào

Bước 7: Tăng độ dài của con rắn

Ở bước này, chúng ta sẽ thêm vào đoạn code giúp tăng độ dài của con rắn sau khi nó ăn mồi. Ngoài ra, một đoạn code nữa được thêm vào để khi con rắn va chạm với thân của nó, một thông báo sẽ hiện ra cho biết người chơi đã thua, nhấn Q để thoát hoặc nhấn C để chơi lại. Độ dài của con rắn về cơ bản được chứa trong một liset và kích thước ban đầu là một khối được chỉ định trong đoạn mã sau:

import pygame
import time
import random
 
pygame.init()
 
white = (255, 255, 255)
yellow = (255, 255, 102)
black = (0, 0, 0)
red = (213, 50, 80)
green = (0, 255, 0)
blue = (50, 153, 213)
 
dis_width = 600
dis_height = 400
 
dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_height))
pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
clock = pygame.time.Clock()
 
snake_block = 10
snake_speed = 15
 
font_style = pygame.font.SysFont("bahnschrift", 25)
score_font = pygame.font.SysFont("comicsansms", 35)
 
def our_snake(snake_block, snake_list):
  for x in snake_list:
    pygame.draw.rect(dis, black, [x[0], x[1], snake_block, snake_block])
 
 
def message(msg, color):
  mesg = font_style.render(msg, True, color)
  dis.blit(mesg, [dis_width / 6, dis_height / 3])
 
 
def gameLoop():
  game_over = False
  game_close = False
 
  x1 = dis_width / 2
  y1 = dis_height / 2
 
  x1_change = 0
  y1_change = 0
 
  snake_List = []
  Length_of_snake = 1
 
  foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
  foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
 
  while not game_over:
 
    while game_close == True:
      dis.fill(blue)
      message("You Lost! Press C-Play Again or Q-Quit", red)
 
      pygame.display.update()
 
      for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
          if event.key == pygame.K_q:
            game_over = True
            game_close = False
          if event.key == pygame.K_c:
            gameLoop()
 
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        game_over = True
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_LEFT:
          x1_change = -snake_block
          y1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_RIGHT:
          x1_change = snake_block
          y1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_UP:
          y1_change = -snake_block
          x1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_DOWN:
          y1_change = snake_block
          x1_change = 0
 
    if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
      game_close = True
    x1 += x1_change
    y1 += y1_change
    dis.fill(blue)
    pygame.draw.rect(dis, green, [foodx, foody, snake_block, snake_block])
    snake_Head = []
    snake_Head.append(x1)
    snake_Head.append(y1)
    snake_List.append(snake_Head)
    if len(snake_List) > Length_of_snake:
      del snake_List[0]
 
    for x in snake_List[:-1]:
      if x == snake_Head:
        game_close = True
 
    our_snake(snake_block, snake_List)
 
 
    pygame.display.update()
 
    if x1 == foodx and y1 == foody:
      foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
      foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
      Length_of_snake += 1
 
    clock.tick(snake_speed)
 
  pygame.quit()
  quit()
 
 
gameLoop()

Bạn có thể thấy, để đồ họa của game trở nên hấp dẫn, ở bước này nền màn hình đã được chuyển sang màu xanh da trời, con mồi chuyển sang màu xanh lá và con rắn vẫn giữ nguyên màu đen nhưng kích thước đã được điều chỉnh.

Bước 8: Hiển thị số điểm

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, bạn cần hiển thị số điểm của người chơi lên màn hình. Để làm điều này, bạn tạo ra một hàm mới có tên Your_score. Hàm này sẽ hiển thị độ dài của con rắn trừ đi độ dài ban đầu là 1.

Code mẫu hoàn chỉnh của game như sau:

import pygame
import time
import random
 
pygame.init()
 
white = (255, 255, 255)
yellow = (255, 255, 102)
black = (0, 0, 0)
red = (213, 50, 80)
green = (0, 255, 0)
blue = (50, 153, 213)
 
dis_width = 600
dis_height = 400
 
dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_height))
pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
clock = pygame.time.Clock()
 
snake_block = 10
snake_speed = 15
 
font_style = pygame.font.SysFont("bahnschrift", 25)
score_font = pygame.font.SysFont("comicsansms", 35)
 
 
def Your_score(score):
  value = score_font.render("Your Score: " + str(score), True, yellow)
  dis.blit(value, [0, 0])
 
 
 
def our_snake(snake_block, snake_list):
  for x in snake_list:
    pygame.draw.rect(dis, black, [x[0], x[1], snake_block, snake_block])
 
 
def message(msg, color):
  mesg = font_style.render(msg, True, color)
  dis.blit(mesg, [dis_width / 6, dis_height / 3])
 
 
def gameLoop():
  game_over = False
  game_close = False
 
  x1 = dis_width / 2
  y1 = dis_height / 2
 
  x1_change = 0
  y1_change = 0
 
  snake_List = []
  Length_of_snake = 1
 
  foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
  foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
 
  while not game_over:
 
    while game_close == True:
      dis.fill(blue)
      message("You Lost! Press C-Play Again or Q-Quit", red)
      Your_score(Length_of_snake - 1)
      pygame.display.update()
 
      for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
          if event.key == pygame.K_q:
            game_over = True
            game_close = False
          if event.key == pygame.K_c:
            gameLoop()
 
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        game_over = True
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_LEFT:
          x1_change = -snake_block
          y1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_RIGHT:
          x1_change = snake_block
          y1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_UP:
          y1_change = -snake_block
          x1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_DOWN:
          y1_change = snake_block
          x1_change = 0
 
    if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
      game_close = True
    x1 += x1_change
    y1 += y1_change
    dis.fill(blue)
    pygame.draw.rect(dis, green, [foodx, foody, snake_block, snake_block])
    snake_Head = []
    snake_Head.append(x1)
    snake_Head.append(y1)
    snake_List.append(snake_Head)
    if len(snake_List) > Length_of_snake:
      del snake_List[0]
 
    for x in snake_List[:-1]:
      if x == snake_Head:
        game_close = True
 
    our_snake(snake_block, snake_List)
    Your_score(Length_of_snake - 1)
 
    pygame.display.update()
 
    if x1 == foodx and y1 == foody:
      foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
      foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
      Length_of_snake += 1
 
    clock.tick(snake_speed)
 
  pygame.quit()
  quit()
 
 
gameLoop()

Như vậy là chúng tôi vừa hướng dẫn các bạn cách code game “Rắn săn mồi” bằng Python cùng với code mẫu. Hy vọng rằng bài viết sẽ mang tới cho các bạn thêm những kiến thức bổ ích về ngôn ngữ lập trình Python.


  => => Việc mua tài khoản đã cắn tiền về add lại thẻ thanh toán theo nguyên tắc lập trình nó không khác gì 1 tài khoản mới tạo ra bởi vậy tự tạo ra tài khoản Google ads đã căn tiền mảng khác rồi không phải remove thông tin thanh toán mà cứ thế để cài quảng cáo mảng VPCS sẽ giúp bạn có tỉ lệ sống cao hơn việc đi mua tài khoản Google ads có chi tiêu về add thẻ lại!    

=> => Tất cả các dịch vụ của tôi được bán thông hỗ trợ online teamview hoặc Ultral View qua máy tính các bạn - hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của các bạn bởi vậy cần chuẩn bị máy tính ngon và các vấn đề câu hỏi liên quan trước khi quyết định mua sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp ! Các sản phẩm trên 500 triệu được gặp mặt trao đổi thương lượng nếu là tổ chức công ty !    

=> => Tôi cung cấp khá đầy đủ các thông cho các bạn bởi vậy bớt hỏi những câu hỏi linh tinh như bán thì giao dịch như nào hay anh ở đâu em tới ! Nếu là 1 thằng không có kiến thức để làm thì sẽ không có những sườn thông tin nội dung đăng tải như trên để bán được cho tụi trong nghề đâu nhé !  

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 • Sản phẩm dịch vụ của tối bán ra rất nhiều tiền bởi vậy ướm trong túi có tiền rồi thì hãy PM còn không thì đừng nên PM ! Nếu ở Việt Nam bạn tìm ra được 1 ai đó có trình độ chuyên môn đủ Level bật lại tôi tôi sẵn sàng tặng bạn 20 triệu tiền uống cafe ! Ở Việt Nam không thằng nào đủ tư cách nói chuyện với tôi ở dạng bậc thầy và tôi cũng không nhận làm thầy của ai tôi bán thủ thuật và kiến thức do tôi tự làm mà có nên bởi vậy bớt hỏi anh học ở đâu vậy...vì việt nam mảng này không ai đủ tư cách nói chuyện tới tôi dưới mọi góc độc bao gồm cả mấy thằng Hacker hay dạy học la hét trên mạng
 • Kiến thức của tôi không học bất kỳ của thằng lồn nào trên mạng nên thằng lồn nào dạy học thích nổ là thầy tao hay có động thái thích phá tao tao tiếp chiêu nếu chúng may có đủ level phá tao thì hãy thể hiện tài năng bao gồm cả hacker
 • Để thanh lọc Partner và Invoice giúp các nhà quảng cáo đi đúng hướng đỡ ngu dốt hơn trong việc muốn chạy lách mà cứ đi kiếm chân lý cuộc đời về tài khoản - tôi quyết tâm không hỗ trợ và xử lý các thành phần liên quan đến 2 đối tượng này ! Nếu thằng Partner nào cho nhân viên hỏi dịch vụ hãy lưu ý đừng để tao điên tao sẽ thanh lọc đừng hỏi vì sao nhé ! Hãy im mà sống lên tiếng toi đó mấy bé
  1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
  2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

   https://www.facebook.com/groups/314513929300715

  3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

   https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

  4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
  5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
  6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
  7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
  8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
  9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
  10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
  11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
  12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
  13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
  14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
  15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
  16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
  17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
  18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
  19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
  20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
  21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
  22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
  23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
  24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
  25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
  26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
  27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
  28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm


  29. Ngoài ra tôi có cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ riêng cho kỹ thuật Viên của Google và Facebook mảng Support kỹ thuật ! Nếu bạn là nhân viên của Google muốn lên chức hay vượt qua các kỳ thi xát hạch của Google để tăng chức hãy liên hệ tôi !  Lựa chọn mua cách làm hay mua hoặc thuê tài khoản thì hợp lý


  1. Việc mua hay thuê tài khoản quảng cáo để hi vọng giúp bạn chạy được quảng cáo được ưu tiên hơn là không có còn việc bạn muốn sử dụng 1 loại tài khoản được quản lý bởi Agency thì tôi sẽ cung cấp cho bạn các dạng tài khoản có đầy Profile chứng mình tôi là Agency thực sự cho doanh nghiệp các bạn
  2. Làm việc với Agency tài khoản được cấp ra bởi Agency chỉ có giá trị với các đối tác lớn để xuất hóa đơn và hợp thức hóa thuế đầu vào đầu ra cho các nhãn hàng tổ chức truyền thông và các khiếu nại cũng như giải quyết hỗ trợ chạy quảng cáo sẽ được triển khai một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn dưới dạng nhà thầu quảng cáo
  3. Làm việc được các dạng tài khoản được cung cấp bởi Agency chỉ có giá trị là Agency khi có hợp đồng văn bản hoặc giấy tờ chuyển tiền thanh toán với Google, Facebook thông qua séc hoặc thông qua một hình thức thanh toán được trao đổi trước đó giữa Facebook và Google
  4. Làm việc được với Agency thường áp dụng cho các thị trường lớn có dung lượng tiêu tiền lớn và các đối tác lớn
  5. Đi thuê tài khoản mà chịu mức thuê 5-10% rồi chưa kịp lời tài khoản lại die lỗ vẫn hoàn lỗ rồi không có lối thoát vẫn hoàn không có lối thoát => trắng tay khi 2 bên chia tay nhau nhận lại kết cục suy diễn vẫn chưa kiếm được bên nào uy tín để thuế vì vẫn thấy đối thủ hay người nào đó đang chạy được mình thì mãi vẫn loay hoay chết lên chết xuống

  X
  Call Now Button