Hướng dẫn Cách cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng Nginx - AGOLA Hướng dẫn Cách cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng Nginx - AGOLA
6 / 100

Nginx là phần mềm web server mã nguồn mở được phát hành từ 2004 và hoàn toàn được viết bởi C . Nó có nhiều ưu điểm ngay sao đây! Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách cài đặt WordPress trên Ubuntu chạy Nginx server!

Vì sao sử dụng WordPress Nginx

Nginx đang tăng độ phổ biến lên từng ngày trong thời gian vừa qua và được xem như sự thay thế hoàn hảo cho Apache web server. Nginx hỗ trợ reverse proxy, caching, media streaming, load balancing và nhiều tính năng khác. Nó rất phù hợp cho những website WordPress chạy trên VPS.

Một số tính năng có sẵn của Nginx là:

 • Nginx được tạo để sử dụng ram thấp
 • Nó có thể hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều request
 • Hỗ trợ Ipv6
 • Hỗ trợ reverse proxy với caching hiệu quả
 • Cung cấp load balancer dựng sẵn
 • Hỗ trợ WebSockets
 • Tối ưu xử lý file index, file tĩnh và tự động index
 • Kết hợp với FastCGI để caching tốt hơn

Nginx làm được nhiều việc hơn một web server thông thường, đó là lý do vì sao nó phổ biến đến vậy. Nginx vượt trội hơn các web server cũ và giữ vững điểm benchmark cao hơn về hiệu năng.

Nginx giải quyết được bài toán mở rộng và là giải pháp của vấn đề C10k liên quan đến xử lý yêu cầu cùng lúc.

Và nếu như bạn chưa biết, WordPress và Nginx như một cặp bài trùng vậy đó, nó hoạt động mượt mà bên nhau!

Giờ, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách cài đặt WordPress trên Ubuntu dùng Nginx .

Giống với LAMP, sử dụng Nginx sẽ được gọi là LEMP có nghĩa là cài Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, và PHP.

Chuẩn bị

 1. Đăng nhập vào server với quyền sudo
 2. Nginx cài sẵn
 3. Đã có chứng chỉ SSL cài lên tên miền của bạn
 4. Bạn đã sở hữu một tên miền trỏ tới địa chỉ IP của server.

Làm thế nào để cài đặt WordPress trên Ubuntu chạy Nginx

Hãy xem qua toàn bộ quá trình cài đặt WordPress trên Ubuntu chạy Nginx:

1. Cập nhật máy tính

Cập nhật danh sách package bằng lệnh:

sudo apt update

Cập nhật tới phiên bản mới nhất bằng lệnh:

sudo apt upgrade

2. Cài đặt Nginx

Nginx packages có sẵn trong bộ repository của Ubuntu. Bạn có thể dùng lệnh sau để cài nó:

sudo apt install nginx

Sau khi hoàn tất cài đặt (mật một lúc), Ngix service sẽ tự khởi chạy. Để kiểm tra lại tình trạng chạy của Nginx, bạn gõ lệnh sau:

sudo systemctl status nginx

3. (Tùy chọn) Cấu hình UFW

Nếu bạn đang dùng UFW (Uncomplicated Firewall) để quản lý VPS firewall vậy bạn cần mở port 80 và 443 để cho HTTP và HTTPS chạy. Bạn có thể kích hoạt profile NGinx riêng đã chứa cả 2 port này bằng lệnh sau:

sudo ufw allow 'Nginx Full'

Để xác nhận tình trang, sử dụng lệnh:

sudo ufw status

4. Cài đặt và cấu hình MySQL Database

Để lưu data, chúng ta sẽ dùng MySQL. Trong trường hợp bạn chưa cài MySQL, bạn có thể cài bằng cách dùng lệnh:

sudo apt install mysql-server

Cài đặt xong, MySQL database sẽ tự khởi chạy. Bạn dùng lệnh sau để kiểm tra lại:

sudo systemctl status mysql

Tiếp theo, đăng nhập vào MySQL shell bằng lệnh:

mysql -u root -p

Nó sẽ chuyển sang MySQL console. Tại đây bạn tạo database và database user với tên là WordPress và WordPressUser lần lượt bằng lệnh:

mysql> CREATE DATABASE WordPress CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
mysql> GRANT ALL ON WordPress.* TO WordPressUser @'localhost' IDENTIFIED BY 'your password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT;

Nó sẽ tạo cơ bản database cho bạn để dùng cho việc cài WordPress.

5. Cài đặt PHP

Bạn cài PHP extensions trực tiếp bằng một lệnh sau:

sudo apt install php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-mysql php7.2-json php7.2-opcache php7.2-mbstring php7.2-xml php7.2-gd php7.2-curl

Sau khi hoàn tất, PHP-FPM sẽ tự khởi chạy Fast CGI process manager sẽ kích hoạt caching.

6. Cài đặt WordPress với Nginx

Để cài đặt WordPress với Nginx, đầu tiên tạo thư mục để tải WordPress về:

sudo mkdir -p /var/www/html/sample.com

Từ website chính thức của WordPress, bạn có thể tải bản mới nhất về thư mục /tmp. Di chuyển tới thư mục này bằng lệnh cd và tải về bằng lệnh wget:

cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

Tiếp theo, bạn có thể giải nén file cài này tới thư mục được tạo trước đây bằng lệnh:

tar xf latest.tar.gz
sudo mv /tmp/wordpress/* /var/www/html/sample.com/

Web server sẽ đòi quyền truy cập file. Thay đổi permission của nó bằng lệnh:

sudo chown -R www-data: /var/www/html/sample.com

Lưu ý là Nginx và PHP chạy www-data user và group, vì vậy ta dùng lệnh trên

7. Cấu hình WordPress Nginx

Để cấ hình Nginx cho WordPress, chúng ta cần tạo server block cho WordPress. Chuyển tới thư mục /etc/nginx/sites-available. Tại đây, tạo file có tên sample.com. Tên nên trùng với admin.

Thêm code này vào file mới tạo:

 1. # Redirect HTTP -> HTTPS
 2. server {
 3. listen 80;
 4. server_name www.sample.com sample.com;
 5. include snippets/letsencrypt.conf;
 6. return 301 https://sample.com$request_uri;
 7. }
 8. # Redirect WWW -> NON-WWW
 9. server {
 10. listen 443 ssl http2;
 11. server_name www.sample.com;
 12. ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/sample.com/fullchain.pem;
 13. ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/sample.com/privkey.pem;
 14. ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/sample.com/chain.pem;
 15. include snippets/ssl.conf;
 16. return 301 https://sample.com$request_uri;
 17. }
 18. server {
 19. listen 443 ssl http2;
 20. server_name sample.com;
 21. root /var/www/html/sample.com;
 22. index index.php;
 23. # SSL parameters
 24. ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/sample.com/fullchain.pem;
 25. ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/sample.com/privkey.pem;
 26. ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/sample.com/chain.pem;
 27. include snippets/ssl.conf;
 28. include snippets/letsencrypt.conf;
 29. # log files
 30. access_log /var/log/nginx/sample.com.access.log;
 31. error_log /var/log/nginx/sample.com.error.log;
 32. location = /favicon.ico {
 33. log_not_found off;
 34. access_log off;
 35. }
 36. location = /robots.txt {
 37. allow all;
 38. log_not_found off;
 39. access_log off;
 40. }
 41. location / {
 42. try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
 43. }
 44. location ~ .php$ {
 45. include snippets/fastcgi-php.conf;
 46. fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
 47. }
 48. location ~* .(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg)$ {
 49. expires max;
 50. log_not_found off;
 51. }
 52. }

Lưu ý là dùng đúng tên miền. Để dễ quản lý hơn, bạn hãy tạo symbolic link tới thư mục sites-enabled:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sample.com /etc/nginx/sites-enabled/

Bạn xác nhận cấu hình cho Nginx bằng lệnh sau:

sudo nginx -t

Nếu không có lỗi bạn sẽ thấy tin nhắn báo syntax is ok. Và có thể bỏ qua.

Giờ khởi động lại Nginx bằng lệnh:

sudo systemctl restart nginx

Vào lúc này bạn đã có PHP, MySQL và Nginx cấu hình xong và sẵn sàng để chạy. Bước tiếp theo là cài đặt WordPress lên.

8. Khởi chạy WordPress Nginx

Gần xong rồi, bước cuối chỉ là cài đặt WordPress thôi!

Mở trình duyệt bằng tên miền như là http://sample.com. Thay bằng tên của bạn!

Bạn sẽ thấy cửa sổ chọn ngôn ngữ. Chọn ngôn ngữ bạn thích.

Bạn sẽ thấy hướng dẫn cài đặt và cứ tiến hành làm theo để tới trang tiếp theo.

Ở trang cấu hình database, cung cấp tên database bạn tạo ở bước trên, username và password của nó. Trong trường hợp của chúng ta, nó sẽ là WordPressUser cho username và WordPress cho database.

Hoàn tất cài đặt bằng cách nhất nút Install

Ngoài ra bạn có thể thêm một số thông tin cho WordPress, như username cho WordPress.

Vì lý do bảo mật, hãy dùng tên username khác admin. Nhấn nút Install WordPress. Nó sẽ chuyển bạn về trang đăng nhập nơi bạn có thể nhập thông tin WordPress username và password vào.

Đăng nhập xong bạn sẽ thấy WordPress dashboard.

Tới lúc này bạn đã có thể thiết lập WordPress, như cài theme mới, thêm plugin, vâng vâng.

Lời kết

Qua bài hướng dẫn này, bạn đã biết cách cài đặt WordPress trên Ubuntu 18.04 sử dụng Nginx. Chúc mừng nhé, bạn không những đang dùng CMS phổ biến nhất hành tinh mà còn dùng WordPress Nginx sẵn sàng cho hàng ngàn truy cập. Hãy tiếp tục và khai phá sức mạnh của WordPress và trải nghiệm sức mạnh vượt trội của hệ thống máy chủ riêng ảo!


  => => Việc mua tài khoản đã cắn tiền về add lại thẻ thanh toán theo nguyên tắc lập trình nó không khác gì 1 tài khoản mới tạo ra bởi vậy tự tạo ra tài khoản Google ads đã căn tiền mảng khác rồi không phải remove thông tin thanh toán mà cứ thế để cài quảng cáo mảng VPCS sẽ giúp bạn có tỉ lệ sống cao hơn việc đi mua tài khoản Google ads có chi tiêu về add thẻ lại!    

=> => Tất cả các dịch vụ của tôi được bán thông hỗ trợ online teamview hoặc Ultral View qua máy tính các bạn - hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của các bạn bởi vậy cần chuẩn bị máy tính ngon và các vấn đề câu hỏi liên quan trước khi quyết định mua sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp ! Các sản phẩm trên 500 triệu được gặp mặt trao đổi thương lượng nếu là tổ chức công ty !    

=> => Tôi cung cấp khá đầy đủ các thông cho các bạn bởi vậy bớt hỏi những câu hỏi linh tinh như bán thì giao dịch như nào hay anh ở đâu em tới ! Nếu là 1 thằng không có kiến thức để làm thì sẽ không có những sườn thông tin nội dung đăng tải như trên để bán được cho tụi trong nghề đâu nhé !  

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 • Sản phẩm dịch vụ của tối bán ra rất nhiều tiền bởi vậy ướm trong túi có tiền rồi thì hãy PM còn không thì đừng nên PM ! Nếu ở Việt Nam bạn tìm ra được 1 ai đó có trình độ chuyên môn đủ Level bật lại tôi tôi sẵn sàng tặng bạn 20 triệu tiền uống cafe ! Ở Việt Nam không thằng nào đủ tư cách nói chuyện với tôi ở dạng bậc thầy và tôi cũng không nhận làm thầy của ai tôi bán thủ thuật và kiến thức do tôi tự làm mà có nên bởi vậy bớt hỏi anh học ở đâu vậy...vì việt nam mảng này không ai đủ tư cách nói chuyện tới tôi dưới mọi góc độc bao gồm cả mấy thằng Hacker hay dạy học la hét trên mạng
 • Kiến thức của tôi không học bất kỳ của thằng lồn nào trên mạng nên thằng lồn nào dạy học thích nổ là thầy tao hay có động thái thích phá tao tao tiếp chiêu nếu chúng may có đủ level phá tao thì hãy thể hiện tài năng bao gồm cả hacker
 • Để thanh lọc Partner và Invoice giúp các nhà quảng cáo đi đúng hướng đỡ ngu dốt hơn trong việc muốn chạy lách mà cứ đi kiếm chân lý cuộc đời về tài khoản - tôi quyết tâm không hỗ trợ và xử lý các thành phần liên quan đến 2 đối tượng này ! Nếu thằng Partner nào cho nhân viên hỏi dịch vụ hãy lưu ý đừng để tao điên tao sẽ thanh lọc đừng hỏi vì sao nhé ! Hãy im mà sống lên tiếng toi đó mấy bé
  1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
  2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

   https://www.facebook.com/groups/314513929300715

  3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

   https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

  4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
  5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
  6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
  7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
  8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
  9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
  10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
  11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
  12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
  13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
  14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
  15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
  16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
  17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
  18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
  19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
  20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
  21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
  22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
  23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
  24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
  25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
  26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
  27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
  28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm


  29. Ngoài ra tôi có cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ riêng cho kỹ thuật Viên của Google và Facebook mảng Support kỹ thuật ! Nếu bạn là nhân viên của Google muốn lên chức hay vượt qua các kỳ thi xát hạch của Google để tăng chức hãy liên hệ tôi !  Lựa chọn mua cách làm hay mua hoặc thuê tài khoản thì hợp lý


  1. Việc mua hay thuê tài khoản quảng cáo để hi vọng giúp bạn chạy được quảng cáo được ưu tiên hơn là không có còn việc bạn muốn sử dụng 1 loại tài khoản được quản lý bởi Agency thì tôi sẽ cung cấp cho bạn các dạng tài khoản có đầy Profile chứng mình tôi là Agency thực sự cho doanh nghiệp các bạn
  2. Làm việc với Agency tài khoản được cấp ra bởi Agency chỉ có giá trị với các đối tác lớn để xuất hóa đơn và hợp thức hóa thuế đầu vào đầu ra cho các nhãn hàng tổ chức truyền thông và các khiếu nại cũng như giải quyết hỗ trợ chạy quảng cáo sẽ được triển khai một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn dưới dạng nhà thầu quảng cáo
  3. Làm việc được các dạng tài khoản được cung cấp bởi Agency chỉ có giá trị là Agency khi có hợp đồng văn bản hoặc giấy tờ chuyển tiền thanh toán với Google, Facebook thông qua séc hoặc thông qua một hình thức thanh toán được trao đổi trước đó giữa Facebook và Google
  4. Làm việc được với Agency thường áp dụng cho các thị trường lớn có dung lượng tiêu tiền lớn và các đối tác lớn
  5. Đi thuê tài khoản mà chịu mức thuê 5-10% rồi chưa kịp lời tài khoản lại die lỗ vẫn hoàn lỗ rồi không có lối thoát vẫn hoàn không có lối thoát => trắng tay khi 2 bên chia tay nhau nhận lại kết cục suy diễn vẫn chưa kiếm được bên nào uy tín để thuế vì vẫn thấy đối thủ hay người nào đó đang chạy được mình thì mãi vẫn loay hoay chết lên chết xuống

  X
  Call Now Button