File & I/O trong PHP - AGOLA File & I/O trong PHP - AGOLA

Chương này sẽ giải thích các hàm liên quan đến file trong PHP:

 • Mở file
 • Đọc file
 • Ghi file
 • Đóng file

Mở và đóng file trong PHP

Hàm fopen() của PHP được sử dụng để mở một file. Nó yêu cầu 2 tham số, tham số thứ nhất là tên file, và tham số thứ 2 là mode, tức là chế độ để hoạt động.

Mode của file có thể được xác định như một trong 6 tùy chọn trong bảng sau.

Mode Mục đích
r Mở file và chỉ đọc.

Di chuyển con trỏ file về đầu file

r+ Mở file cho việc đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

w Mở file và chỉ ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

và cắt bỏ file về độ dài là 0.

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

w+ Mở file cho việc đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

và cắt bỏ file có độ dài là 0.

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

a Mở file với mục đích chỉ ghi.

Di chuyển con trỏ về cuối file

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

a+ Mở file với mục đích đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về cuối file

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

Nếu cố gắng mở một file thất bại, khi đó hàm fopen trả về một giá trị false, nếu không thì nó sẽ trả về một con trỏ file được sử dụng cho việc tiếp tục đọc hoặc ghi file đó.

Sau khi tạo một thay đổi cho file đã mở, việc quan trong bây giờ là đóng nó bởi sử dụng hàm fclose(). Hàm fclose() yêu cầu một con trỏ file như là một tham số của nó và sau đó trả về true nếu việc đóng thành công và false nếu ngược lại.

Đọc một file trong PHP

Khi một file được mở bằng cách sử dụng hàm fopen(), nó có thể được đọc với một hàm fread() trong PHP. Hàm này yêu cầu 2 tham số. Chúng phải là con trỏ file và độ dài của file tính bằng đơn vị byte.

Độ dài của file có thể được biết bằng cách sử dụng hàm filesize() trong PHP, nó nhận tên file như một tham số và trả lại kích cỡ của file bằng đơn bị byte.

Bạn theo các bước sau để đọc một file với PHP:

 • Mở file sử dụng hàm fopen().
 • Lấy độ dài file sử dụng hàm filesize().
 • Đọc nội dung file sử dụng hàm fread().
 • Đóng file sử dụng hàm fclose().

Giả sử bạn có một file chứa nội dung có tên tmp.txt. Nếu chưa có, hãy tạo một file text với nội dung bất kỳ.

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php để xem kết quả.

Ví dụ dưới đây gán nội dung của một text file cho một biến, sau đó hiển thị nội dung của chúng trên trang web.

<html> <head> <title>Đọc file trong PHP</title> </head> <body> <?php $filename = "tmp.txt"; $file = fopen( $filename, "r" ); if( $file == false ) { echo ( "Xảy ra lỗi khi mở file!" ); exit(); } $filesize = filesize( $filename ); $filetext = fread( $file, $filesize ); fclose( $file ); echo ( "Kích cỡ của file: $filesize bytes" );
 echo ( "Nội dung của file: <br>" ); echo ( "<pre>$filetext</pre>" ); ?> </body> </html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php để xem kết quả.

Ghi file trong PHP

Một file mới có thể được ghi hoặc text có thể được phụ thêm vào một file đang tồn tại bằng cách sử dụng hàm fwrite() trong PHP. Hàm này yêu cầu 2 tham số: con trỏ file và chuỗi dữ liệu để được ghi. Một tham số integer thứ 3 tùy ý có thể được thêm vào để xác định độ dài của dữ liệu sẽ ghi. Nếu tham số thứ 3 được thêm vào, việc ghi sẽ dừng lại sau khi đã được đạt tới độ dài đã xác định.

Ví dụ sau tạo một text file mới, và ghi một đoạn text ngắn vào phần đầu của nó. Sau khi đóng file này, sự tồn tại của file này được xác nhận bởi hàm file_exist(), mà sẽ nhận tên file như một tham số.

<?php
 $filename = "tmp.txt";
 $file = fopen( $filename, "w" );
 
 if( $file == false ) {
 echo ( "Xảy ra lỗi khi mở file" );
 exit();
 }
 fwrite( $file, "Ví dụ ghi file trong PHP.n" );
 fclose( $file );
?>
<html>
 
 <head>
 <title>Ghi file trong PHP</title>
 </head>
 
 <body>
 
 <?php
 $filename = "tmp.txt";
 $file = fopen( $filename, "r" );
 
 if( $file == false ) {
 echo ( "Xảy ra lỗi khi mở file" );
 exit();
 }
 
 $filesize = filesize( $filename );
 $filetext = fread( $file, $filesize );
 
 fclose( $file );
 
 echo ( "Kích cỡ của file là: $filesize byte <br>" );
 echo("Tên file là: $filename <br>");
 echo ( "Dưới đây là nội dung của file: <br>" );
 echo ( "$filetext" );
 
 ?>
 
 </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Ghi file trong PHP

Và bây giờ nội dung của tmp.txt sẽ là:

Nội dung của tmp.txt

Chúng ta sẽ thảo luận tất cả hàm liên quan đến input và output file trong chương Hàm xử lý File trong PHP.
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
 2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Call Now Button
X