Cài đặt Apache, Mysql, PHP, PhpMyadmin trên CentOS - AGOLA Cài đặt Apache, Mysql, PHP, PhpMyadmin trên CentOS - AGOLA

1. Cài đặt Apache:

yum -y install httpd

+ Chỉnh sửa file cấu hình:

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Dòng 402: Thêm index.php

DirectoryIndex index.php index.html index.html.var

Dòng 990: Bỏ dấu #

NameVirtualHost *:80

Thêm dòng sau vào cuối file:

Include /etc/httpd/conf/domains/*.conf

+ Tạo thư mục domains chứa file cấu hình của vhost:

mkdir /etc/httpd/conf/domains

+ Tạo vhost: user demo, domain demo.com

Thêm user demo:

useradd demo

passwd demo

mkdir -p /home/demo/public_html

chmod 755 -R /home/demo

chown demo:demo -R /home/demo

Thêm file cấu hình cho domain demo.com

 

vi /etc/httpd/conf/domains/demo.com.conf

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /home/demo/public_html
ServerName demo.com

<Directory “/home/demo/public_html”>
Option FollowSymLinks
AllowOverride All

</Directory>

 

ErrorLog /home/demo/error_log
# CustomLog /home/demo/access_log common
</VirtualHost>

 

 

 

2. Cài đặt Mysql:

Thêm repo:

32bit:

rpm -Uvh http://repo.webtatic.com/yum/el6/i386/webtatic-release-6-5.noarch.rpm

 

64bit:

rpm -Uvh http://repo.webtatic.com/yum/el6/x86_64/webtatic-release-6-5.noarch.rpm

Cài đặt mysql 5.5:

yum install mysql55w-server

service mysqld start

mysql_secure_installation

3. Cài đặt PHP:

+ PHP 5.3:

yum install php php-mysqlnd php-mbstring php-mcrypt php-gd php-xml

+ PHP 5.4:

yum –enablerepo=webtatic install php54w php54w-mysqlnd php54w-mbstring php54w-mcrypt php54w-gd php54w-xml

+ Chỉnh sửa file cấu hình:

vi /etc/php.ini

post_max_size 200M
upload_max_filesize =  200M

 

4. Cài đặt PhpMyadmin:

+ Cài đặt repo:

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

+ Cài đặt phpMyAdmin:

yum –enablerepo=remi install phpMyAdmin

+ Chỉnh sửa file phpmyadmin.conf:

vi /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
<IfModule !mod_authz_core.c>
Order Deny,Allow
Allow from All
Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

5. Khởi động lại các dịch vụ:

service httpd restart

service mysqld restart

chkconfig httpd on

chkconfig mysqld on

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 5. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 6. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 7. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 8. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 9. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 10. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 11. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 12. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 13. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 14. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 15. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 16. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 17. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 18. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 19. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X