Biến trong PHP - AGOLA Biến trong PHP - AGOLA

Cách chính để lưu trữ thông tin trong chương trình PHP là sử dụng một biến.

Dưới đây là những điều quan trọng nhất bạn nên biết về biến trong PHP.

Tất cả các biến trong PHP đều được kí hiệu với dấu $ ở đầu.

Giá trị của một biến là giá trị của phép gán gần đây nhất của nó.

Các biến được gán với toán tử =, biến ở bên trái còn biểu thức được ước lượng ở bên phải.

Biến có thể, nhưng không cần, được khai báo trước khi gán giá trị.

Biến trong PHP không có các kiểu nội tại, tức là một biến không biết trước có hay không nó sẽ được sử dụng để lưu trữ một số hoặc một chuỗi ký tự.

Biến, được sử dụng trước khi chúng được gán, có các giá trị mặc định.

PHP làm rất tốt việc chuyển đổi tự động từ kiểu này sang kiểu khác khi cần thiết.

Biến trong PHP giống với Perl.

PHP có tổng tất cả 8 kiểu dữ liệu mà chúng ta sử dụng để xây dựng các biến.

Integer − số nguyên. Ví dụ 1989

Double − số thực. Ví dụ 3.14159 hay 49.1.

Boolean − có 2 giá trị TRUE hoặc FALSE.

NULL − là một kiểu đặc biệt, nó chỉ có giá trị: NULL

String − là chuỗi các kí tự.

Array − là tập hợp được đặt tên và lập chỉ mục của các giá trị khác.

Object − là instance (sự thể hiện) của các lớp mà lập trình viên tự định nghĩa, nó có thể đóng gói các các loại giá trị và hàm khác nhau, nó dành riêng cho các lớp.

Resource − là một biến đặc biệt nó giữ tham chiếu tới các tài nguyên ngoại vi đến PHP (ví dụ: kết nối Database).

5 kiểu đầu tiên là các kiểu biến đơn giản, 2 kiểu tiếp theo (array và object) là các kiểu phức hợp mà có thể đóng gói các giá trị tùy ý của các kiểu tùy ý, trong khi các kiểu đơn giản không làm được.

Trong chương này, chúng ta sẽ giải thích các kiểu biến đơn giản. Array và Object sẽ được giải thích riêng rẽ trong các chương sau.

Kiểu số nguyên trong PHP

Chúng là tất cả các số, bao gồm cả nguyên âm và nguyên dương, nhưng không bao gồm số thực. Nó là kiểu đơn giản nhất. Chúng có thể được gán cho một biến hoặc được sử dụng trong biểu thức như sau:

$bien_int = 10001;
$bien_int_1 = -10002 + 10003;

Kiểu số nguyên có thể trong hệ thập phân, hệ bát phân và hệ thập lục phân. Mặc định là hệ thập phân, hệ bát phân – số nguyên được chỉ định bắt đầu với số 0 và hệ thập lục phân bắt đầu với 0x.

Đối với hầu hết các nền tảng phổ biến, miền giá trị từ –2,147,483,648 tới +2,147,483,647.

Kiểu Double trong PHP

Chúng giống dạng 3.14159 hoặc 49.1. Theo mặc định kiểu double sẽ in số vị trí thập phân nhỏ nhất. Ví dụ, bạn theo dõi code sau:

<?php $bien_double_1 = 2.2888800; $bien_double_2 = 2.2111200; $ket_qua = $bien_double_1 + $bien_double_2; print("$bien_double_1 + $bien_double_2 = $ket_qua <br>"); ?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Kiểu Double trong PHP

Kiểu Boolean trong PHP

Chúng chỉ có hai giá trị là: true hoặc false. PHP cung cấp một cặp hằng số để sử dụng như là các kiểu Boolean: TRUE và FALSE, có thể được sử dụng giống như:

if (TRUE) print("In dòng này ra trình duyệt.<br>"); else print("Không in dòng này ra trình duyệt.<br>");

Thông dịch các kiểu dữ liệu khác thành kiểu Boolean

Đây là quy tắc để xác định tính đúng đắn của bất kì giá trị nào chưa phải là kiểu Boolean.

Nếu giá trị là một số, nó là false nếu nó bằng 0 và true nếu khác 0.

Nếu giá trị là một chuỗi, nó false nếu chuỗi là rỗng (không tồn tại kí tự nào) hoặc là chuỗi “0”, nếu không là true.

Giá trị của kiểu NULL luôn luôn là false.

Nếu giá trị là một array, nó false nếu nó không chứa các giá trị khác và nếu không là true. Với một object, chứa một giá trị nghĩa là có một biến thành viên đã được gán một giá trị.

Resource hợp lệ là true (mặc dù có một vài hàm trả về các resource khi chúng thành công, và trả về FALSE nếu thất bại).

Đừng sử dụng double như là Boolean.

Mỗi biến sau đây có giá trị true được nhúng trong tên của nó khi được sử dụng trong một ngữ cảnh Boolean.

$true_num = 3 + 0.14159;
$true_str = "Vi du mot chuoi"
$true_array[49] = "Mot mang cac phan tu";
$false_array = array();
$false_null = NULL;
$false_num = 999 - 999;
$false_str = "";

Kiểu NULL trong PHP

NULL là một kiểu đặc biệt mà chỉ có một giá trị NULL. Để cung cấp cho biến giá trị NULL, đơn giản bạn gán nó như sau:

$my_var = NULL;

Theo quy ước, hằng đặc biệt NULL là viết hoa, nhưng thực sự nó là không phân biệt kiểu chữ, và bạn cũng có thể viết như sau:

$my_var = null;

Một biến mà đã được gán NULL sẽ có các thuộc tính sau:

Nó ước lượng là FALSE trong một ngữ cảnh Boolean.

Nó trả về FALSE khi được kiểm tra với hàm IsSet() trong PHP.

Kiểu string trong PHP

Chúng là các dãy ký tự, giống như “Hoc PHP co ban va nang cao tai Quantrimang.com”. Dưới đây là các ví dụ về chuỗi trong PHP.

$string_1 = "Vi du chuoi trong dau nhay kep";
$string_2 = "Hoc PHP tai QTM";
$string_0 = ""; // ví dụ một chuỗi không có ký tự

Bạn xét ví dụ sau để so sánh sự khác nhau khi sử dụng dấu nháy đơn và dấu nháy kép:

<?php $bien_1 = "name"; $bien_2 = '$bien_1 sẽ không được in!'; print($bien_2); print "<br>"; $bien_2 = "$bien_1 sẽ được in!"; print($bien_2); ?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Kiểu string trong PHP

Giải thích: Ta nhận thấy chuỗi thứ nhất không hề thay đổi. Chuỗi thứ 2 biến $variable đã được thay thế bằng name. Như vậy chuỗi sử dụng nháy đơn là một chuỗi tĩnh, còn chuỗi sử dụng nháy kép là một chuỗi động, thay đổi tùy theo giá trị của biến.

Không có giới hạn về độ dài của chuỗi, có thể dài tùy ý nếu bộ nhớ cho phép.

Các chuỗi được giới hạn bởi các dấu nháy kép được PHP xử lý bằng 2 cách sau đây:

Các chuỗi kí tự bắt đầu với () được thay thế với một kí tự đặc biệt

Các biến (bắt đầu với $) được thay thế bằng biểu diễn chuỗi của giá trị của nó.

Các quy tắc thay thế:

n được thay thế bằng ký tự newline (dòng mới)

r được thay thế bởi ký tự carriage-return, được hiểu là đưa con trỏ về đầu dòng nhưng không xuống dòng.

t được thay thế bởi ký tự tab

$ được thay thế bằng một dấu $

” được thay thế bằng một dấu nháy kép ”

\ được thay thế bằng một dấu nháy đơn

Cú pháp Here Document (Heredoc) trong PHP

Bạn có thể gán nhiều dòng cho một biến chuỗi đơn bởi sử dụng cú pháp here document như sau:

<?php echo <<<END Ví d cú pháp "Here Document" trong PHP. Đây là mt cú pháp rt hu ích. 
 END; ?>

Bắt đầu với <<<END và kết thúc với END;, cú pháp này thực sự rất hữu ích với các chuỗi dài và có thể tránh được nhiều vấn đề về trích dẫn với các dấu nháy (“”).

Ví dụ, nếu bạn cần hiển thị dấu nháy trích dẫn kép ” thì bạn cần sử dụng dấu gạch chéo như sau:

<?php $x = "Ví dụ minh họa cách trích dẫn "dấu nháy" trong PHP!"; print $x; ?>

Với Heredoc, bạn không cần sử dụng dấu gạch chéo

<?php $x = <<<EOF Ví d minh ha cách trích dn "dấu nháy" trong PHP! EOF; print $x; ?>

Cả hai ví dụ đều cho kết quả:

Ví dụ trong dấu nháy

Phạm vi biến trong PHP

Phạm vi (scope) có thể được định nghĩa như là phạm vi khả dụng của biến được khai báo trong chương trình. Các biến trong PHP có thể là một trong 4 phạm vi sau:

 • Biến cục bộ trong PHP
 • Tham số hàm trong PHP
 • Biến toàn cục trong PHP
 • Biến tĩnh (hay biến static) trong PHP

Đặt tên biến trong PHP

Dưới đây là các qui tắc khi đặt tên một biến trong PHP:

Tên biến phải bắt đầu với một chữ cái hoặc ký tự dấu gạch dưới (_).

Một tên biến có thể gồm các số, chữ cái, ký tự dấu gạch dưới (_), nhưng bạn không thể sử dụng các ký tự như + , – , % , ( , ) . & , .v.v.

Không có giới hạn kích cỡ cho các biến trong PHP.


  => => Việc mua tài khoản đã cắn tiền về add lại thẻ thanh toán theo nguyên tắc lập trình nó không khác gì 1 tài khoản mới tạo ra bởi vậy tự tạo ra tài khoản Google ads đã căn tiền mảng khác rồi không phải remove thông tin thanh toán mà cứ thế để cài quảng cáo mảng VPCS sẽ giúp bạn có tỉ lệ sống cao hơn việc đi mua tài khoản Google ads có chi tiêu về add thẻ lại!    

=> => Tất cả các dịch vụ của tôi được bán thông hỗ trợ online teamview hoặc Ultral View qua máy tính các bạn - hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của các bạn bởi vậy cần chuẩn bị máy tính ngon và các vấn đề câu hỏi liên quan trước khi quyết định mua sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp ! Các sản phẩm trên 500 triệu được gặp mặt trao đổi thương lượng nếu là tổ chức công ty !    

=> => Tôi cung cấp khá đầy đủ các thông cho các bạn bởi vậy bớt hỏi những câu hỏi linh tinh như bán thì giao dịch như nào hay anh ở đâu em tới ! Nếu là 1 thằng không có kiến thức để làm thì sẽ không có những sườn thông tin nội dung đăng tải như trên để bán được cho tụi trong nghề đâu nhé !  

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 • Sản phẩm dịch vụ của tối bán ra rất nhiều tiền bởi vậy ướm trong túi có tiền rồi thì hãy PM còn không thì đừng nên PM ! Nếu ở Việt Nam bạn tìm ra được 1 ai đó có trình độ chuyên môn đủ Level bật lại tôi tôi sẵn sàng tặng bạn 20 triệu tiền uống cafe ! Ở Việt Nam không thằng nào đủ tư cách nói chuyện với tôi ở dạng bậc thầy và tôi cũng không nhận làm thầy của ai tôi bán thủ thuật và kiến thức do tôi tự làm mà có nên bởi vậy bớt hỏi anh học ở đâu vậy...vì việt nam mảng này không ai đủ tư cách nói chuyện tới tôi dưới mọi góc độc bao gồm cả mấy thằng Hacker hay dạy học la hét trên mạng
 • Kiến thức của tôi không học bất kỳ của thằng lồn nào trên mạng nên thằng lồn nào dạy học thích nổ là thầy tao hay có động thái thích phá tao tao tiếp chiêu nếu chúng may có đủ level phá tao thì hãy thể hiện tài năng bao gồm cả hacker
 • Để thanh lọc Partner và Invoice giúp các nhà quảng cáo đi đúng hướng đỡ ngu dốt hơn trong việc muốn chạy lách mà cứ đi kiếm chân lý cuộc đời về tài khoản - tôi quyết tâm không hỗ trợ và xử lý các thành phần liên quan đến 2 đối tượng này ! Nếu thằng Partner nào cho nhân viên hỏi dịch vụ hãy lưu ý đừng để tao điên tao sẽ thanh lọc đừng hỏi vì sao nhé ! Hãy im mà sống lên tiếng toi đó mấy bé
  1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
  2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

   https://www.facebook.com/groups/314513929300715

  3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

   https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

  4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
  5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
  6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
  7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
  8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
  9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
  10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
  11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
  12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
  13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
  14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
  15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
  16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
  17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
  18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
  19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
  20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
  21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
  22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
  23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
  24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
  25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
  26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
  27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
  28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm


  29. Ngoài ra tôi có cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ riêng cho kỹ thuật Viên của Google và Facebook mảng Support kỹ thuật ! Nếu bạn là nhân viên của Google muốn lên chức hay vượt qua các kỳ thi xát hạch của Google để tăng chức hãy liên hệ tôi !  Lựa chọn mua cách làm hay mua hoặc thuê tài khoản thì hợp lý


  1. Việc mua hay thuê tài khoản quảng cáo để hi vọng giúp bạn chạy được quảng cáo được ưu tiên hơn là không có còn việc bạn muốn sử dụng 1 loại tài khoản được quản lý bởi Agency thì tôi sẽ cung cấp cho bạn các dạng tài khoản có đầy Profile chứng mình tôi là Agency thực sự cho doanh nghiệp các bạn
  2. Làm việc với Agency tài khoản được cấp ra bởi Agency chỉ có giá trị với các đối tác lớn để xuất hóa đơn và hợp thức hóa thuế đầu vào đầu ra cho các nhãn hàng tổ chức truyền thông và các khiếu nại cũng như giải quyết hỗ trợ chạy quảng cáo sẽ được triển khai một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn dưới dạng nhà thầu quảng cáo
  3. Làm việc được các dạng tài khoản được cung cấp bởi Agency chỉ có giá trị là Agency khi có hợp đồng văn bản hoặc giấy tờ chuyển tiền thanh toán với Google, Facebook thông qua séc hoặc thông qua một hình thức thanh toán được trao đổi trước đó giữa Facebook và Google
  4. Làm việc được với Agency thường áp dụng cho các thị trường lớn có dung lượng tiêu tiền lớn và các đối tác lớn
  5. Đi thuê tài khoản mà chịu mức thuê 5-10% rồi chưa kịp lời tài khoản lại die lỗ vẫn hoàn lỗ rồi không có lối thoát vẫn hoàn không có lối thoát => trắng tay khi 2 bên chia tay nhau nhận lại kết cục suy diễn vẫn chưa kiếm được bên nào uy tín để thuế vì vẫn thấy đối thủ hay người nào đó đang chạy được mình thì mãi vẫn loay hoay chết lên chết xuống

  X
  Call Now Button