Biến được định nghĩa trước trong PHP - AGOLA Biến được định nghĩa trước trong PHP - AGOLA

PHP cung cấp một số lượng lớn biến được định nghĩa trước cho bất kỳ script nào chạy. PHP cung cấp một tập hợp bổ sung cho các mảng chứa các biến từ Web Server, biến môi trường và user input. Những mảng mới này được gọi là Superglobal.

Tất cả các biến sau là tự động có sẵn trong mọi phạm vi.

Superglobal trong PHP

Bạn có thể sử dụng tất cả các biến dưới đây ở bất kỳ đâu trong phần PHP code của mình.

$GLOBALS: Chứa một tham chiếu tới mỗi biến mà hiện tại có sẵn bên trong phạm vi toàn cục của script. Key của mỗi mảng là các tên của các biến toàn cục này.

$_SERVER: Đây là một mảng chứa thông tin như header, path và vị trí script. Các entry trong mảng này được tạo bởi Web Server. Không có sự đảm bảo rằng mỗi Web Server sẽ cung cấp bất kỳ biến nào trong dạng biến này. Bạn theo dõi phần tiếp theo để có danh sách tất cả biến Server.

$_GET: Một mảng liên hợp của các biến được truyền tới script hiện tại thông qua phương thức HTTP GET.

$_POST: Một mảng liên hợp của các biến được truyền tới script hiện tại thông qua phương thức HTTP POST.

$_FILES: Một mảng liên hợp của các item được upload tới script hiện tại thông qua phương thức HTTP POST.

$_REQUEST: Một mảng liên hợp gồm nội dung của $_GET, $_POST và $_COOKIE.

$_COOKIE: Một mảng liên hợp của các biến được truyền tới script hiện tại thông qua HTTP cookie.

$_SESSION: Một mảng liên hợp chứa các biến session có sẵn cho script hiện tại.

$_PHP_SELF: Một chuỗi chứa tên tệp PHP script trong đó nó được gọi.

$php_errormsg: $php_errormsg là một biến chứa text của thông báo lỗi cuối cùng được tạo bởi PHP.

Biến $_SERVER trong PHP

Biến $_SERVER là một mảng chứa thông tin như header, path, và vị trí script. Các entry trong mảng này được tạo bởi Web Server. Sẽ không có sự bảo đảm rằng mỗi Web Server sẽ cung cấp bất kỳ biến nào trong dạng biến Server này.

$_SERVER[‘PHP_SELF’]: Tên file của script đang thực thi hiện tại, liên quan tới Document root.

$_SERVER[‘argv’]: Mảng các tham số được truyền tới script. Khi script đó chạy trên command line, nó cung cấp dạng truy cập kiểu C-style tới các tham số dòng lệnh. Khi được gọi thông qua phương thức GET, biến này sẽ chứa chuỗi truy vấn.

$_SERVER[‘argc’]: Chứa số tham số dòng lệnh được truyền cho script nếu chạy trên command line.

$_SERVER[‘GATEWAY_INTERFACE’]: Server đang sử dụng phiên bản CGI specification nào, ví dụ ‘CGI/1.1’.

$_SERVER[‘SERVER_ADDR’]: Địa chỉ IP của Server mà script đang thực thi.

$_SERVER[‘SERVER_NAME’]: Tên Server host mà script đang thực thi. Nếu script đang chạy trên một virtual host, biến này sẽ là giá trị được định nghĩa cho virtual host đó.

$_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’]: Chuỗi nhận diện Server, được cung cấp trong các header khi phản hồi lại các yêu cầu.

$_SERVER[‘SERVER_PROTOCOL’]: Tên và phiên bản của giao thức thông tin mà thông qua nó trang được yêu cầu, ví dụ: ‘HTTP/1.0’;

$_SERVER[‘REQUEST_METHOD’]: Phương thức yêu cầu nào được sử dụng để truy cập trang, ví dụ: ‘GET’, ‘HEAD’, ‘POST’, ‘PUT’.

$_SERVER[‘REQUEST_TIME’]: Là timestamp của phần bắt đầu yêu cầu. Có sẵn từ PHP 5.1.0.

$_SERVER[‘QUERY_STRING’]: Chuỗi truy vấn thông qua đó trang được truy cập.

$_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’]: Thư mục Document root mà script đang thực thi, như được định nghĩa trong file cấu hình của Server.

$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT’]: Nội dung của Accept: header từ yêu cầu hiện tại, nếu có một.

$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_CHARSET’]: Nội dung của Accept-Charset: header từ yêu cầu hiện tại, nếu có một. Ví dụ: ‘iso-8859-1,*,utf-8’

$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’]: Nội dung của Accept-Encoding: header từ yêu cầu hiện tại, nếu có một. Ví dụ: ‘gzip’

$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_LANGUAGE’]: Nội dung của Accept-Language: header từ yêu cầu hiện tại, nếu có một. Ví dụ: ‘en’

$_SERVER[‘HTTP_CONNECTION’]: Nội dung của Connection: header từ yêu cầu hiện tại, nếu có một. Ví dụ: ‘Keep-Alive’

$_SERVER[‘HTTP_HOST’]: Nội dung của Host: header từ yêu cầu hiện tại, nếu có một.

$_SERVER[‘HTTP_REFERER’]: Địa chỉ của trang mà hướng user agent tới trang hiện tại.

$_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’]: Đây là chuỗi diễn đạt việc user agent đang truy cập trang. Ví dụ đặc trưng là: Mozilla/4.5 [en] (X11; U; Linux 2.2.9 i586).

$_SERVER[‘HTTPS’]: Thiết lập tới một giá trị non-empty nếu script được truy vấn thông qua giao thức HTTPS.

$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]: Địa chỉ IP từ đó người dùng quan sát trang hiện tại.

$_SERVER[‘REMOTE_HOST’]: Tên Host từ đó người dùng quan sát trang hiện tại.

$_SERVER[‘REMOTE_PORT’]: Cổng (port) đang được sử dụng trên máy người dùng để giao tiếp với Web Server.

$_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’]: Pathname tuyệt đối của script đang thực thi hiện tại.

$_SERVER[‘SERVER_ADMIN’]: Giá trị được cung cấp cho chỉ thị SERVER_ADMIN (với Apache) trong file cấu hình Web Server.

$_SERVER[‘SERVER_PORT’]: Cổng (port) trên máy Server đang được sử dụng bởi Server để giao tiếp. Cài đặt mặc định là ’80’.

$_SERVER[‘SERVER_SIGNATURE’]: Chuỗi chứa phiên bản Server và tên host mà được thêm tới trang được tạo bởi Server, nếu được kích hoạt.

$_SERVER[‘PATH_TRANSLATED’]: Path cho script hiện tại.

$_SERVER[‘SCRIPT_NAME’]: Chứa path của script hiện tại. Biến này hữu ích cho các trang mà cần trỏ tới chính chúng.

$_SERVER[‘REQUEST_URI’]: URI mà được cung cấp để truy cập trang này, ví dụ ‘/index.html’

$_SERVER[‘PHP_AUTH_DIGEST’]: Khi chạy dưới Apache như là module đang thực hiện Digest HTTP authentication, biến này được thiết lập là ‘Authorization’ header được gửi bởi Client.

$_SERVER[‘PHP_AUTH_USER’]: Khi đang chạy dưới Apache hoặc IIS (ISAPI on PHP 5) như là module đang thực hiện HTTP authentication, thì biến này được thiết lập là username được cung cấp bởi người dùng.

$_SERVER[‘PHP_AUTH_PW’]: Khi đang chạy dưới Apache hoặc IIS (ISAPI on PHP 5) như là module đang thực hiện HTTP authentication, thì biến này được thiết lập là password được cung cấp bởi người dùng.

$_SERVER[‘AUTH_TYPE’]: Khi đang chạy dưới Apache như là module đang thực hiện HTTP authenticated, thì biến này được thiết lập là authentication type.
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 5. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 6. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 7. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 8. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 9. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 10. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 11. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 12. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 13. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 14. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 15. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 16. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 17. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 18. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 19. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 20. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 21. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 22. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 23. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 24. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 25. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 26. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 27. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X